ÕPPEKAVA

 1. Täienduskoolituse nimetus: Sandler Koolituskeskus MTÜ
 2. Õppekava nimetus: Rõivatootmine
 3. Õppekavarühm: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE, Rõivatootmine
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

Programmi kogumaht akadeemilistes tundides: 200 tundi. Nendest 160 tundi on kontakttunnid ja 40 tundi on iseseisev töö.

 1. Õppekava koostamise alus (kui on):

Õmbleja 3. taseme kutsestandard. kompetentsid: B.3.1, B.3.2, B.3.3 ja B.3.4.

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused (kui on):

Kursus on mõeldud täisealistele, kellel ei ole kogemust rõivaste tootmises.

 1. Õppe eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab õmbleja teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena õmblusettevõttes ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

 1. Õpiväljundid:

B.3.1 Õmblusmasinate käsitsemine


 1. Niidistab õmblusmasina, paigaldab nõela ja vajaliku lisaseadme, järgides tehnoloogilist juhendit.
  2. Reguleerib piste pikkuse vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
  3. Puhastab töö lõppedes õmblusmasina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides ohutus- ja hooldusnõudeid.
  4. Kasutab õmblusmasinal olevaid programme (niidi lõikamine, kinnituste tegemine õmbluse alguses või lõpus jms), järgides õmblusmasina kasutusjuhendit.

B.3.2. Õmblusoperatsioonide tegemine

 1. Töötleb detailide lõikeservad (äärestab, kandib ja palistab) vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
  2. Õmbleb lihtsa kujuga väikedetailid (taskuklapid, mansetid, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jms), järgides tehnoloogilist juhendis ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
  3. Märgib furnituuri (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne) asukohad ja kinnitab need, järgides tehnoloogilist juhendit ja tootenäidist.

B.3.3 Lihtsa keerukusastmega tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega

 1. Õmbleb lihtsa keerukusastmega tootesõlmed (lõhik, volt, kinnis, krae, peale õmmeldud tasku jms), järgides tehnoloogilises juhendis ettenähtud, õmblusvaru ja vastasmärke.
  2. Ühendab toote põhidetailid (esi- ja seljaosa, varrukad jms) ja tootesõlmed (taskud, kraed, värvlid, kinnised jms), järgides tehnoloogilist juhendit ja vajadusel tootenäidist.
  3. Kontrollib detailide (taskuklapid, taskud, märgistused, kinnitused jms) mõõtude ja asukoha sümmeetrilisust kasutades kontroll-lekaale, mõõtejoonlaudu jms.
  4. Mõistab vigade mõju järgnevatele töölõikudele, leiab probleemidele lahenduse, kasutades vajadusel juhendaja abi.

B.3.4. Kuumniiske vahetöötlemine

 1. Töötleb vajalikud detailid liimiriide või -paelaga, järgides tehnoloogilist juhendit.
  2. Teeb töö erinevatel etappidel kuumniiske vahetöötlemise vastavalt tehnoloogilisele juhendile, vajadusel kasutab šabloone.
  3. Reguleerib kuumniiske töötlemisseadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt tehnoloogilisele juhendile.

 

 

 1. Õppesisu:

Sissejuhatus kutseõpingutesse

Õmblustehnoloogia alusõpe

Tootesõlmede õmblemine

Voodrita toodete õmblemine

Õmbleja praktilised tööd

 

 1. Õppemeetodid:

Loeng, praktiline töö ja iseseisev töö

 1. Õppekeskkond

Õmblustöökoda, mis on varustatud kaasaegsete seadmetega ja töövahenditega.

 1. Õppematerjalide loend:

Õmblusseadmed.  Ilme Alandi,

Kaja Kuiv, Igor Tkatšuk. Tallinn 2014 SA Innove

Õpime rätsepaks. Särgid, pluusid, kleidid ja vestid. Raissa Orlova

Mare Veenpere. Tallinn 2011. Riikliku Eksami- ja Kvaliikatsioonikeskus

Rõivaste piltsõnastik. Lea Koldmets. Tallinn 2014. SA Innove

 

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid (kohustuslik, kui tahetakse välja anda tunnistust):

Õppijale ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel. Tööde hindamisel vaadatakse järgmisi näitajaid: toote disain ja valmistamise keerukus ja kvaliteet.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Peale kursuse läbimist saab õpilane kas tunnistus või tõend. Et saada tunistust peab õpilane läbima kursuse vähemalt 80% ulatuses.

Muidu isikule väljastatakse täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või koolituse läbimise kohta.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjaldus:

Sergei Astapov. Õmblustehnoloogia. Tehnik-tehnolog. Täiskasvanute koolitaja, tase 5.

1999 - 2002 Narva Kutseõppekeskus (Eesti) - eriala: ettevõtlus ja ärijuhtimine

ettevõtlus ja ärijuhtimine, Ärikorraldus

1997 - 1999 Tallinna Kergetööstustehnikum (Eesti) - eriala: Õmblustehnoloogia

Tehnik-tehnoloog

1994 - 1997 Narva Kergetööstuskool (Eesti) - eriala: Õmblustehnoloogia

Õmbleja eriala / kutsekeskharidus/

Töökogemus koolitajana (s.h. huvikoolitusel) 8 aastat. Töökogemus õmbleja erialal 12 aastat.

 1. Õppekava kinnitamise aeg:

01.01.2023