Kvaliteedi tagamise alused

 

1. Üldsätted

1.1 Sandler Koolituskeskus MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Sandler Koolituskeskus (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast.
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedikäsiraamatust.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

3. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning andragoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
3.2 Lektor peab koostama iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.
3.3 Lektor esitab Sandler Koolituskeskuse juhatajale (koolitusjuhile) peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
3.4 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

4. Õppekeskkonna  ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik kursused on avaldatud koolituskeskuse kodulehel vähemalt 3 nädalat enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures või võttes ühendust koolituskeskuse kontaktisikuga

4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus ning soovide, võimaluste, takistuste ja vajaduste selgitamiseks.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Sandler Koolituskeskusel on õppeklass Narvas, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga.

4.5 Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjal paberkandjal ja/või elektroonselt.
4.6 Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 3 tundi.
4.7 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.8 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.9 Koolituse paidlikumaks korraldamiseks ja e-õppe läbiviimiseks  kasutame e-õppe keskkonda Moodle.
4.10 Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid (vt eraldi andmekaitse).
 
5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Koolituskeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood.
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.